Công Bố Quyết Định 822/Qđ - Ubnd Huyện Sơn Tây

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN SƠN TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Công Bố Quyết Định 822/Qđ - Ubnd Huyện Sơn Tây

Phê chú tâm Quy hoạch sử dụng đất cho năm 2030 huyệnSơn Tây, với các nội dung sau:

1. Cách thực hiện quy hoạch áp dụng đất đếnnăm 2030 theo những Biểu 01, 02, 03 kèm theo, gồm:

- Diện tích, cơ cấu những loại đất;

- diện tích chuyển mục đích sử dụng đất;

- diện tích đất chưa áp dụng đưa vàosử dụng.

2. Vị trí, diện tích s các quanh vùng đấtchuyển mục đích sử dụng được xác minh theo phiên bản đồ Quy hoạch áp dụng đất mang lại năm2030, report thuyết minh tổng vừa lòng Quy hoạch thực hiện đất mang lại năm 2030 với Kế hoạchsử dụng đất năm đầu của quy hoạch thực hiện đất thị trấn Sơn Tây.

Điều 3. căn cứ vào Điều 1 cùng Điều 2 đưa ra quyết định này, Ủyban dân chúng huyện đánh Tây chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức ra mắt công khai Quy hoạchsử dụng đất cho năm 2030 với Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụngđất thị xã Sơn Tây theo như đúng quy định, chịu trách nhiệmtính đúng chuẩn các chỉ tiêu áp dụng đất trong giải pháp quy hoạch áp dụng đấtđã xây dựng; rà soát quy hoạch các ngành, nghành trên địa phận huyện cho tương xứng với quy hoạch, chiến lược đã được ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

2. Tổ chức triển khai thu hồi đất,giao đất, cho mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất và tổ chức triển khai đấu giá chỉ quyền sửdụng đất theo như đúng quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất được duyệt.

3. Tổ chức tiến hành quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, nghành trong huyện có áp dụng đất đảm bảo an toàn thống nhất với quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất củahuyện sẽ được ubnd tỉnh phê duyệt; câu hỏi xây dựng và tổ chứcthực hiện nay quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất cần thống nhất chặt chẽ từ cấphuyện đến cấp cho xã; bao gồm giảipháp rõ ràng để kêu gọi vốn và những nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn chi tiêu cho việcthực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

4. Đối với những dự án có sử dụng đấttrồng lúa phía trong quy hoạch khu đất lúa với đất rừng sản xuất, khu đất rừng phòng hộ,UBND thị trấn Sơn Tây chủ động phối phù hợp với chủ đầu tư, SởNông nghiệp và cải cách và phát triển nông buôn bản thống tốt nhất biện pháp bổ sung cập nhật diện tích khu đất lúa đã chuyểnsang đất phi nntt hoặc tăng công dụng sử dụng đất lúa theo hình thức tạiĐiều 134 luật pháp Đất đai, phương tiện Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định khác gồm liênquan.

5. Triển khai các biện pháp nhằm tăngsố thu tiền cấp quyền áp dụng đất trên địa phận huyện thựchiện nghiêm giải pháp về bố trí 10% trong tổng cộng thu tiềnsử dụng đất trên địa bàn huyện để đưa ra cho công tác quản lýđất đai, trong các số đó có quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất; đo lường địa chủ yếu và cấpGiấy ghi nhận quyền sử dụng đất; khảo sát cơ phiên bản về khu đất đai; xây dựng đại lý dữliệu, trả thiện khối hệ thống thông tin về đất đai; cải thiện chất lượng công tác lập,thẩm định, cai quản lý, tổ chức thực hiện và thống kê giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

6. Bức tốc quản lý quy hoạch, kếhoạch thực hiện đất nhất là quanh vùng sẽ chuyển mục tiêu sử dụng; tổ chứcquản lý, giám sát nghiêm ngặt quy hoạch cải cách và phát triển các cụmcông nghiệp, đất đại lý sản xuất, marketing phi nông nghiệp. Việc thực hiện đấtcho mục đích sản xuất, marketing phi nông nghiệp trồng trọt phải theo kế hoạch, ngày tiết kiệmvà hiệu quả. Cách xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất vi phạm luật quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất; kiên quyết xử lý so với Chủ tịch UBND các xã, thị xã không phòng chặn, xử lý kịp thời để xẩy ra vi phạm quy hoạch, planer sửdụng khu đất tại địa phương.

7. Tăng tốc công tác tổ chức tuyêntruyền, ra mắt công khai bằng các bề ngoài phù hợp, tiện lợi về quy hoạch,kế hoạch áp dụng đất cấp huyện để những cấp chính quyền, cácnhà đầu tư, dân chúng biết nhằm mục tiêu thực hiện tại theo quy hoạch, kế hoạch thực hiện đấtđúng mục đích, ngày tiết kiệm, tất cả hiệu quả, đảm bảo an toàn môi trường và cách tân và phát triển bền vững.

8. Định kỳ hàng năm report UBND tỉnhkết quả triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Xem thêm: NhữNg Travel Blogger Nổi Tiếng Việt Nam Mà Bạn Nên Theo Dõi

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Phối phù hợp với các sở, ngành liênquan hướng dẫn, đôn đốc ubnd huyện tô Tây tiến hành quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, không nên phạm;xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử trí kịp thời các vi phạm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngàyký.

Điều 6. Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàinguyên cùng Môi trường, Xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạchvà Đầu tư; chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 4; - sở tại Tỉnh ủy (báo cáo); - thường trực HĐND thức giấc - CT, PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - VPUB: PCVP, những Phòng Nghiên cứu, CBTH; - lưu giữ VT, NN-TN (lnphong498)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Văn Minh

Biểu 01

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆNSƠN TÂY

(Kèm theo đưa ra quyết định số: 822/QĐ-UBND, ngày 10tháng 9 năm 2021 của ubnd tỉnhQuảng Ngãi)

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch đến năm 2030

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Cấp thị trấn xác định, xác định bổ sung cập nhật (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (6)+(7)

(9)

Tổng diện tích tự nhiên

38.563,68

38.563,68

1

Đất nông nghiệp

NNP

36.498,30

94,64

36.208,35

-274,92

35.933,43

93,18

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA

740,02

2,03

738,65

-48,80

689,85

1,92

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

740,02

2,03

738,65

-48,80

689,85

1,92

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

1.273,84

3,49

1.248,75

1.248,75

3,48

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN

9.705,37

26,59

9.586,07

-229,51

9.356,56

26,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

17.111,01

46,88

17.111,01

-34,15

17.076,86

47,52

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

7.666,76

21,01

7.508,64

51,09

7.559,73

21,04

Trong đó: Đất có rừng chế tạo là rừng từ nhiên

RSN

2.303,12

6.31

2.441,22

-154,81

2.286,41

6,36

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,30

0,004

1,02

1,02

0,003

1.8

Đất làm cho muối

LMU

1.9

Đất nông nghiệp trồng trọt khác

NKH

0,66

0,66

0,002

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.021,09

5,24

2.314,91

278,19

2.593,10

6,72

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

CQP

6,00

0,30

5,99

40,79

46,78

1,80

2.2

Đất an ninh

CAN

3,56

0,18

3,58

0,80

4,38

0,17

2.3

Đất khu vực công nghiệp

SKK

2.4

Đất các công nghiệp

SKN

5,00

5,00

0,19

2.5

Đất yêu mến mại, dịch vụ

TMD

0,18

0,01

5,83

5,83

0,22

2.6

Đất đại lý sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,11

1,11

0,04

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1,60

0,08

59,76

59,76

2,30

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cung cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cho xã

DHT

1.233,48

61,03

1.472,59

135,30

1.607,89

62,01

Trong đó:

-

Đất giao thông

DGT

447,81

22,16

597,36

-42,24

555,12

21,41

-

Đất thủy lợi

DTL

7,05

0,35

8,03

26,86

34,89

1,35

-

Đất xây dựng các đại lý văn hóa

DVH

0,47

0,02

2,47

1,45

3,92

0,15

-

Đất xây dựng đại lý y tế

DYT

3,51

0,17

3,51

0,21

3,72

0,14

-

Đất thiết kế cơ sở giáo dục và đào tạo - đào tạo

DGD

23,49

1,16

23,16

2,72

25,88

1,00

-

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

5,26

0,26

10,63

1,39

12,02

0,46

-

Đất dự án công trình năng lượng

DNL

676,92

33,49

825,93

42,76

868,69

33,50

-

Đất dự án công trình bưu thiết yếu viễn thông

DBV

1,05

0,05

1,05

0,16

1,21

0,05

-

Đất xây cất kho dự trữ quốc gia

DKG

-

Đất di tích lịch sử hào hùng - văn hóa

DDT

0,06

0,003

2,36

21,60

23,96

0,92

-

Đất kho bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,24

0,06

1,23

3,56

4,79

0,18

-

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

-

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà

NTD

66,17

3,27

71,51

71,51

2,76

-

Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ

DKH

-

Đất kiến thiết cơ sở thương mại & dịch vụ về xóm hội

DXH

-

Đất chợ

DCH

0,45

0,02

2,18

2,18

0,08

2.10

Đất danh lam chiến thắng cảnh

DDL

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,41

0,12

3,64

3,64

0,14

2.12

Đất quần thể vui chơi, vui chơi giải trí cộng đồng

DKV

18,43

18,43

0,71

2.13

Đất sống tại nông thôn

ONT

202,27

10,01

211,00

95,66

306,66

11,83

2.14

Đất làm việc tại đô thị

ODT

9,77

9,77

0,38

2.15

Đất sản xuất trụ sở cơ quan

TSC

15,38

0,76

24,30

24,30

0,94

2.16

Đất tạo trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,52

0,08

2,06

2,06

0,08

2.17

Đất xây dựng cửa hàng ngoại giao

DNG

2.18

Đất tín ngưỡng

TIN

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

542,30

26,83

451,75

451,75

17,42

2.20

Đất xuất hiện nước siêng dùng

MNC

11,96

0,59

11,96

11,96

0,46

2.21

Đất phi nntt khác

PNK

0,43

0,02

33,78

33,78

1,30

3

Đất chưa sử dụng

CSD

44,29

0,11

40,42

-3,27

37,15

0,10

Biểu 02

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤTTRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN SƠNTÂY

(Kèm theo ra quyết định số: 822/QĐ-UBND ngày 10 mon 9 năm 2021 của ubnd tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị chức năng hành chính

Xã tô Bua

Xã tô Dung

Xã đánh Lập

Xã tô Liên

Xã tô Long

Xã sơn Màu

Xã sơn Mùa

Xã đánh Tân

Xã tô Tinh

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (...) + (13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp trồng trọt chuyển lịch sự phi nông nghiệp

NNP/PNN

564,87

107,73

87,43

18,11

27,87

48,63

32,33

127,39

65,96

49,42

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

39,47

0,91

11,67

0,26

0,66

1,15

3,33

18,78

2,00

0,71

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

39,47

0,91

11,67

0,26

0,66

1,15

3,33

18,78

2,00

0,71

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK/PNN

35,79

5,90

1,36

0,67

3,52

0,39

3,97

10,73

8,17

1,08

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN/PNN

348,15

65,27

54,68

12,05

19,98

44,55

11,17

75,78

39,10

25,57

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH/PNN

34,15

2,50

3,27

0,02

0,61

3,10

2,49

0,10

22,06

1.5

Đất rừng quánh dụng

RDD/PNN

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

107,03

32,88

16,44

5,11

3,71

1,93

10,76

19,61

16,59

Trong đó: Đất tất cả rừng thêm vào là rừng từ bỏ nhiên

RSN/PNN

16,71

12,03

3,60

0,29

0,79

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,28

0,27

0,01

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

1.9

Đất nông nghiệp & trồng trọt khác

NKH/PNN

2

Chuyển đổi cơ cấu tổ chức sử dụng khu đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1

Đất trồng lúa đưa sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

2.2

Đất trồng lúa đưa sang khu đất trồng rừng

LUA/LNP

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm cho muối

LUA/LMU

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác gửi sang khu đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

2.6

Đất trồng cây thường niên khác chuyển sang đất làm cho muối

HNK/LMU

2.7

Đất rừng chống hộ gửi sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

2.8

Đất rừng đặc dụng đưa sang đất nông nghiệp chưa hẳn là rừng

RDD/NKR(a)

2.9

Đất rừng cung ứng chuyển sang khu đất nông nghiệp chưa hẳn là rừng

RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất gồm rừng thêm vào là rừng từ nhiên

RSN/NKR(a)

3

Đất phi nông nghiệp không hẳn là khu đất ở chuyển sang khu đất ở

PKO/OCT

1,88

0,28

0,26

0,24

0,07

0,02

0,05

0,18

0,76

0,02

Ghi chú: - (a) bao gồm đất tiếp tế nông nghiệp, khu đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối với đất nông nghiệp & trồng trọt khác.

- PKO là khu đất phi nông nghiệp chưa hẳn là khu đất ở.

Biểu 03

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNGTRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN SƠN TÂY

(Kèm theo ra quyết định số: 822/QĐ-UBND ngày 10 mon 9 năm 2021 của ubnd tỉnh Quảng Ngãi)