TỪ VỰNG TIẾNG ANH VĂN PHÒNG PHẨM

Khi bước vào môi trường văn phòng tại một tập đoàn lớn đa quốc gia, việc thực hiện tiếng Anh nhằm yêu mong được cung ứng văn phòng phẩm là vấn đề không thể tránh khỏi. Đặc biệt nếu khách hàng ở vị trí nhân viên admin, kế toán, thủ quỹ thì vấn đề nắm tất cả các VPP được thực hiện và đặt hàng khi cần thiết là quá trình thường xuyên.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh văn phòng phẩm

Chính vị thế lúc này itlab.com.vn sẻ share văn chống phẩm giờ Anh là gì? những từ vựng, các từ liên quan để bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp cơ phiên bản nhất.


Văn phòng phẩm giờ đồng hồ Anh là gì? – từ vựng về VPP

Trong giờ đồng hồ Anh, văn phòng phẩm là stationery (/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/), đó là uncountable noun. Tiếp theo sau itlab.com.vn trình làng với bạn một số từ vựng văn phòng công sở phẩm bằng tiếng Anh.


*

Văn phòng phẩm giờ đồng hồ Anh là gì?


STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1Adding machine/ædɪŋ məˈʃiːn/máy thu ngân(để in hóa đối kháng bán lẻ)
2Addressed envelope/əˌdrest ˈenvələʊp/phong bì có địa chỉ
3Adhesive/ədˈhiː.sɪv/keo dán
4Air mail/eə(r) meɪl/thư nhờ cất hộ qua con đường hàng không
5Binder clip/ˈbaɪndə(r) klɪp/kẹp bướm, kẹp càng cua
6Blade/bleɪd/lưỡi dao
7Bookshelf/ˈbʊkʃelf/kệ đựng sách
8Bookcase/ˈbʊk.keɪs/tủ sách
9Bulldog clip/ˈbʊldɒɡ klɪp/kẹp làm bởi kim loại, thường dùng làm kẹp giấy lên bìa cứng
10Calculator/ˈkæl.kjʊ.leɪ.tər/máy tính
11Calendar/ˈkæl.ɪn.dər/lịch
12Carbon paper/ˈkɑːb(ə)n ˈpeɪpər/giấy than
13Catalog envelope/ˈkætəlɒɡ ˈenvələʊp/ phong bì catalog
14Cellophane tape/ˈseləfeɪn teɪp/băng keo dán trong
15Chest of drawers/tʃest əv drɔːz/tủ chống kéo
16Circular/ˈsɜːkjələ(r)/giấy báo gửi đến khách hàng
17Clamp/klæmp/cái kẹp
18Clasp envelope/klɑːsp ˈenvələʊp/phong thư lớn (cỡ A4) tất cả dây cài
19Commemorative stamp/kəˈmemərətɪv stæmp/tem thư kỉ niệm
20Computer/kəmˈpjuː.tər/máy tính
21Computer paper/kəmˈpjuː.tər ˈpeɪpər/giấy thứ tính
22Correction fluid/kəˈrekʃn ˈfluːɪd/Lịch
23Correction pen/kəˈrekʃn pen/bút xóa
24Cubicle/ˈkjuː.bɪ.kļ/từng phòng nhỏ
25Desk/desk/bàn làm việc
26Dustbin/ˈdʌs(t)bɪn/thùng rác
27Envelope/ˈen.və.ləʊp/phong phân bì thư
28Eraser/ɪˈreɪzə/cái tẩy
29File cabinet/faɪl ˈkæbɪnət/tủ đựng hồ nước sơ
30File clerk/faɪl klɑːk/nhân viên văn thư
31File folder/faɪl ˈfəʊldə/bìa hồ nước sơ
32Glue/ɡluː/keo dán
33Glue stick/ɡluː stɪk/hồ khô
34Headphones/ˈhedfəʊnz/tai nghe
35Headset/ˈhedset/tai nghe
36Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/bút dạ quang
37Hole punch/həʊl pʌntʃ/đồ đục lỗ
38In-box/ˈɪn.bɒks/công văn đến
39Index card/ˈɪndeks kɑːd/phiếu thông tin, phiếu có tác dụng mục lục
40Junk mail/dʒʌŋk meɪl/email rác
41Laminator/ˈlæmɪnətər/đồ ép nhựa
42Legal pad/ˈliːɡl pæd/tập giấy để ghi chép, sổ tay
43Letter/ˈletə/bức thư
44Liquid glue/ˈlɪkwɪd ɡluː/keo dán dạng lỏng
45Mailer/ˈmeɪlər/gói bưu phẩm
46Mailer envelope/ˈmeɪlə(r) ˈenvələʊp/bao đựng bưu phẩm
47Mailing label/ˈmeɪlɪŋ ˈleɪb(ə)l/nhãn thư
48Manager/ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/người quản ngại lý, giám đốc
49Manila folder/məˈnɪlə ˈfəʊldə/bìa hồ nước sơ
50Masking tape/ˈmɑːskɪŋ teɪp/băng keo sản xuất lớp đảm bảo an toàn trên bề mặt
51Memo pad/ˈmeməʊ pæd/sổ ghi chú
52Message pad/ˈmesɪdʒ pæd/tập giấy ghi tin nhắn
53Notepad/ˈnəʊtpæd/sổ ghi chú
54Pad/pæd/tập giấy viết
55Paper/ˈpeɪpər/giấy
56Paper clip/ˈpeɪpər klɪp/kẹp giấy
57Paper cutter/ˈpeɪpər ˈkʌtər/dụng thế cắt giấy
58Paper fastener/ˈpeɪpər ˈfɑːsənər/kẹp duy trì giấy
59Paper shredder/ˈpeɪpər ˈʃredə(r)/máy xén giấy(máy hủy giấy)
60Parcel/ˈpɑːs(ə)l/bưu kiện
61Pencil sharpener /ˈpensəl ˌʃɑːpənər/gọt cây viết chì
62Periodical/pɪərɪˈɒdɪk(ə)l/tạp chí xuất bạn dạng định kỳ
63Personal mail/ˈpəːsənəl meɪl/email cá nhân
64Photocopier/ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.ər/máy phô tô
65Plastic binding machine/ˈplæstɪk ˈbaɪndɪŋ məˈʃiːn/dụng ráng đóng sổ
66Plastic clip/ˈplæstɪk klɪp/kẹp giấy làm bởi nhựa
67Plastic paper clip/ˈplæstɪk ˈpeɪpər klɪp/kẹp giấy bằng nhựa
68Postage/ˈpəʊstɪdʒ/bưu phí
69Postal code/ˈpəʊst(ə)l kəʊd/mã số vị bưu điện sản xuất để dễ dàng cho câu hỏi phát thư
70Postal money order/ˈpəʊst(ə)l ˈmʌni ˈɔːdə/thư chuyển khoản qua bưu điện
71Post-it/ˈpəʊst ɪt/mẩu giấy ghi chú bao gồm keo dán ở mặt sau
72Postmark /ˈpəʊst.mɑːk/đóng vệt bưu điện
73Postmaster/ˈpəʊstmɑːstə/giám đốc/ trưởng chống sở bưu điện
74Printer/ˈprɪn.tər/máy in
75Printout/ˈprɪnt.aʊt/dữ liệu in ra
76Punch/pʌntʃ/đồ đục lỗ
77Pushpin/ˈpʊʃpɪn/đinh gút nhằm ghim giấy
78Receipt/rɪˈsiːt/hóa đơn
79Recipient/rɪˈsɪpɪənt/người nhận
80Rolodex/ˈroʊləˌdɛks/hộp đựng danh thiếp
81Rubber cement/ˈrʌbə(r) sɪˈment/băng keo dán giấy cao su
82Satchel/ˈsætʃəl/cặp
83Scissors/ˈsɪzəz/kéo
84Scotch tape/skɒtʃ teɪp/băng keo trong
85Sea mail/siː meɪl/thư gởi qua mặt đường hàng hải
86Sealing tape/ˈsiːlɪŋ teɪp/băng keo dùng để niêm phong
87Self-stick flag/ˈself stɪk flæɡ/giấy phân trang
88Self-stick note/ˈself stɪk nəʊt/mẩu giấy ghi chú có keo dán ở mặt sau
89Stamp/stæmp/tem
90Stamped addressed envelope/ˌstæmpt əˌdrest ˈenvələʊp/bao thư sẽ ghi sẵn địa chỉ cửa hàng và dán sẵn tem
91Staple/ˈsteɪp(ə)l/ghim bấm
92Staple remover/ˈsteɪp(ə)l rɪˈmuːvə/cái gỡ ghim
93Stapler/ˈsteɪ.plər/cái dập ghim
94Stationery/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/văn chống phẩm
95Switchboard/ˈswɪtʃ.bɔːd/tổng đài
96Switchboard operator/ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtər/người trực tổng đài
97Tape dispenser/teɪp dɪˈspensərdụng chũm cắt băng keo
98Telephone/ˈtel.ɪ.fəʊn/điện thoại
99Thumbtack/ˈθʌmtæk/đinh ghim giấy có mũ
100Typewriter/ˈtaɪpraɪtə(r)/máy tấn công chữ
101Typewriter ribbon/ˈtaɪpraɪtə(r) ˈrɪbən/dải ruy-băng vào máy đánh chữ
102Typing chair/ˈtaɪpɪŋ tʃeə(r)/ghế văn phòng
103Typing paper/ˈtaɪpɪŋ ˈpeɪpə(r)/giấy tấn công máy
104Typist/ˈtaɪ.pɪst/nhân viên tiến công máy
105Whiteboard marker/ˈwaɪt.bɔːd ˈmɑːkə/bút viết bảng trắng
106Word processor/wəːd ˈprəʊsɛsə/máy cách xử trí văn bản
107Writing pad/ˈraɪtɪŋ pæd/tập giấy nhằm ghi chép, sổ tay
108Zip code/zɪp kəʊd/mã vùng

Tiếp theo itlab.com.vn sẽ reviews bạn 1 đoạn hội thoại ngắn, một email đặt hàng và một email xác thực đơn hàng để mua văn phòng phẩm mang lại doanh nghiệp. đầy đủ đoạn hội thoại ngắn này sẽ giúp đỡ ích cho chính mình rất các đấy. Hãy tham khảo và thanh lọc lại phần lớn gì mình nên để áp dụng trong các bước nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Đoạn hội thoại phổ cập để bạn đặt văn phòng công sở phẩm

a/Khi chúng ta đặt công sở phẩm tại cửa ngõ hàng.

Marry: I need help in ordering my office supplies. (Tôi bắt buộc đặt văn phòng phẩm, anh có thể giúp tôi chứ?)John: You can print out a copy of “the Order Supply Form” from our company website & give it lớn me. May I know what bởi vì you need? (Hãy in loại mẫu đặt hàng và đưa mang lại tôi. Tuy vậy cô đang mong muốn mua gì?)Marry: I need ink cartridges, a calculator, and writing pads. (Tôi bắt buộc mua vỏ hộp mực, máy vi tính và sổ tay.)John: Will you need all of them right away? (Cô đề nghị mọi máy ngay bây giờ đúng không?)Marry: Some of these can wait but there are a few things that I need right away. (Một số sản phẩm công nghệ tôi cần giao ngay, và một trong những thì có thể giao sau.)John: Ok, I see. (Vâng, tôi biết rồi.)John: You can pick these supplies up or they can be delivered lớn your building. Which would you prefer? (Cô lấy luôn hay đề nghị chuyển đến văn phòng?)Marry: I want khổng lồ pick them up. (Tôi vẫn lấy luôn luôn nhé.)John: Have a seat và wait a minute! (Ngồi đợi tôi một chút nhé.)Marry: Yes (Vâng.)

John: Here you are! (Của cô đây.)Marry: Thank you! Bye! (Cảm ơn anh. Kính chào tạm biệt.)

John: Bye. (Tạm biệt.)

b/Email nhằm yêu cầu hỗ trợ VPP

Date: November 12, 2013Office name: itlab.com.vn English centerAddress: 67 3/2 Street, Ward 11, District 10, Ho bỏ ra Minh cityHotline: 0963247945

Dear David,

We would lượt thích to request the stationery for our office as the menu below:

Paper Ream A4 kích thước 10Printer Cartridge for LaserJet 11Pointers 30Fax Paper Rolls 10

I hope that everything will be delivered by Friday or as soon as possible.

Xem thêm: Những Người Đẹp Nhất Thế Giới Năm 2020, 10 Gương Mặt Đẹp Nhất Hành Tinh 2020

Best regards,

Crystal!

Vậy trong thư điện tử để đặt văn phòng phẩm trên các bạn chỉ cần bảo vệ các nhân tố sau:

Ngày gửi, tên công ty và địa chỉ để nhà hỗ trợ liên lạcVăn phòng phẩm đề xuất đặt và con số cụ thểThời gian giao hàng

*

c/Email chứng thực đơn hàng

To: itlab.com.vn English center

Subject: Supply of Stationery Items for Office Use

Dear Madam,

We are pleased khổng lồ inform you that the order that you made on 1st March, 2019 has been accepted.

So, we are going to supply the following stationery items khổng lồ your office next Friday as you requested.

Paper Ream A4 size 10Printer Cartridge for LaserJet 11Pointers 30Fax Paper Rolls 10

An early action is again requested so that office work runs smoothly.

Yours Truly,

David.

Vậy vào email trả lời văn chống phẩm, bạn kiểm tra lại xem các văn phòng phẩm và số lượng có đúng mực không, ngày giao giành được xác nhận đúng mực không. Nếu không có vấn đề gì bạn cũng có thể xác nhận e-mail lại với đơn vị cung cấp.