Từ vựng tiếng anh ngân hàng

Học tiếng Anh theo chủ đề là trong số những cách học tiếng Anh khá hiệu quả và được sử dụng bởi tương đối nhiều người. Nội dung bài viết dưới phía trên của Wow English đã giúp các bạn tổng đúng theo từ vựng cùng những kết cấu liên quan liêu đến giờ đồng hồ Anh chăm ngành ngân hàng. Hãy thuộc đón coi nhé!

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành ngân hàng

Tiếng Anh chăm ngành bank – từ vựng về các loại ngân hàng

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Commercial Bank/kəˈmɜː.ʃəl bæŋk/Ngân hàng thương mại
Investment Bank/ɪnˈvest.mənt bæŋk/Ngân bậc nhất tư
Retailed bank/ˈriː.teɪld bæŋk/Ngân hàng bán lẻ
Central Bank/ˈsen.trəl bæŋk/Ngân hàng trung tâm
Internet Bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/Ngân hàng trực tuyến
Regional Bank/ˈriː.dʒən.əl bæŋk/Ngân hàng khu vực
Supermarket Bank/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt bæŋk/Ngân hàng rất thị
Multinational Bank/ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl bæŋk/Ngân hàng nhiều quốc gia

Tiếng Anh siêng ngành bank –Từ vựng về các loại tài khoản

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Bank account/bæŋk əˈkaʊnt/Tài khoản ngân hàng
Personal account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/Tài khoản cá nhân
Current accountChecking account/ˈkʌr.əntəˈkaʊnt//tʃekɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản vãng lai
Deposit account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/Tài khoản chi phí gửi
Saving account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản huyết kiệm
Fixed account/fɪkst əˈkaʊnt/Tài khoản bao gồm kỳ hạn
Business account/ˈbɪz.nɪs əˈkaʊnt/Tài khoản doanh nghiệp
Joint account/dʒɔɪnt əˈkaʊnt/Tài khoản chung

Tiếng Anh chăm ngành ngân hàng–Từ vựng về các loại thẻ

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Credit card/ˈkred.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Debit card/ˈdeb.ɪt kɑːd/Thẻ tín dụng
Charge card/tʃɑːdʒ kɑːd/Thẻ thanh toán
Prepaid card/ˌpriːˈpeɪd kɑːd/Thẻ trả trước
Check guarantee card/tʃek ˌɡær.ənˈtiː kɑːd/Thẻ đảm bảo
VisaMaster card/ˈviː.zə//ˈmɑː.stərkɑːd/Thẻ visa / mastercard

Tiếng Anh siêng ngành bank – từ bỏ vựng khác

Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
Accommodation bill/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən bɪl/Hối phiếu khống
Accommodation finance/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən ˈfaɪ.næns/Tài trợ khống
Additional service/əˈdɪʃ.ən.əl ˈsɜː.vɪs/Dịch vụ bổ sung
Account holder/əˈkaʊnt ˈhəʊl.dər/Chủ tài khoản
Accumulated reserve/əˈkjuː.mjə.leɪt rɪˈzɜːv/Nguồn chi phí được tích lũy
Adverse change/ˈæd.vɜːs tʃeɪndʒ/Thay thay đổi bất lợi
Analyse/ˈæn.əl.aɪz/Phân tích
Annual interest rate/ˈæn.ju.əl ˈɪn.trəst reɪt/Lãi suất thường xuyên niên
Asset/ˈæs.et/Tài sản
Asset finance/ˈæs.et ˈfaɪ.næns/Tài trợ đến vay gia sản đảm bảo
Auditor/ˈɔː.dɪt.ər/Kiểm toán viên
Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/Cấp phép
Bad debt/bæd det/Nợ xấu
Bank loan/bæŋk ləʊn/Khoản vay mượn ngân hàng
Banker’s draft/ˈbæŋ.kər"sdrɑːft/Hối phiếu ngân hàng
Banking market/ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/Thị trường ngân hàng
Banking code/ˈbæŋ.kɪŋkəʊd/Mã ngân hàng
Bankrupt/ˈbæŋ.krʌpt/Phá sản
Bailout Package/ˈbeɪl.aʊt ˈpæk.ɪdʒ/Gói cứu giúp trợ
Balance sheet/ˈbæl.əns ʃiːt/Bảng cân nặng đối
Base rate/beɪs reɪt/Lãi suất cơ bản
Be in dept/bɪ ɪn det/Nợ
Bearer cheque/ˈbeə.rər tʃek/Séc vô danh
Book keeping/bʊk ˈkiː.pɪŋ/Kế toán
Bill/bɪl/Hóa đơn
Budget/ˈbʌdʒ.ɪt/Dự toán ngân sách
Cash/kæʃ/Tiền mặt
Card/kɑːd/Thẻ
Cheque/tʃek/Séc
Cheque book/tʃek bʊk/Sổ séc
Cheque clearing/tʃekˈklɪə.rɪŋ/Sự thanh toán giao dịch séc
Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/Cuống séc
Compensation/ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/Sự đền bù
Consumer banking/kənˈsjuː.mər ˈbæŋ.kɪŋ/Dịch vụ cho người sử dụng tiêu dùng
Counter/ˈkaʊn.tər/Quầy thu ngân
Code word/ˈkəʊd ˌwɜːd/Ký hiệu mật
Confidential/ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/Bí mật
Contract/ˈkɒn.trækt/Hợp đồng
Correspondent/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/Ngân hàng bao gồm quan hệ đại lý
Credit limit/ˈkred.ɪt ˈlɪm.ɪt/Hạn nấc tín dụng
Cash flow/kæʃ fləʊ/Dòng tiền
Cash book/kæʃ bʊk/Sổ quỹ
Credit arrangement/ˈkred.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/Dàn xếp mang lại nợ
Credit control/ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/Kiểm thẩm tra tín dụng
Credit management/ˈkred.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý tín dụng
Credit check/ˈkred.ɪt tʃek/Kiểm thẩm tra tín dụng
Credit crunch/ˈkred.ɪt krʌntʃ/Thắt chặt tín dụng
Credit history/ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/Lịch sử tín dụng
Credit period/ˈkred.ɪt ˈpɪə.ri.əd/Kỳ hạn tín dụng
Credit rating/ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/Đánh giá bán tín dụng
Credit status/ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/Mức độ tín nhiệm
Credit worthiness/ˈkred.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/Thực trạng tín dụng
Cross cheque/krɒs tʃek/Séc thanh toán giao dịch bằng đưa khoản
Current cost/ˈkʌr.əntkɒst/Chi tổn phí hiện thời
Debt/det/Khoản nợ
Debtor/ˈdet.ər/Con nợ
Decode/diːˈkəʊd/Giải mã
Default/dɪˈfɒlt/Trả nợ không nên hạn
Discount market/ˈdɪs.kaʊnt ˈmɑː.kɪt/Thị trường tách khấu
Draft/drɑːft/Hối phiếu
Draw/drɔː/Ký phát
Drawee/drɔːˈiː/Ngân sản phẩm của tín đồ ký phát
Direct debit/daɪˈrektˈdeb.ɪt/Ghi nợ trực tiếp
Deposit/dɪˈpɒz.ɪt/Gửi tiền
Depositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/Người giữ hộ tiền
Depreciation/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/Khấu hao
Entry/ˈen.tri/Bút toán
Equity/ˈek.wɪ.ti/Cổ tức
Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/Traođổi
Exchange profit/ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận từ ngoại hối
Exchange risk/ɪksˈtʃeɪndʒ rɪsk/Rủi ro trong đưa đổi
Export finance/ɪkˈspɔːt ˈfaɪ.næns/Tài trợ xuất khẩu
Export insurance/ɪkˈspɔːt ɪnˈʃɔː.rəns/Bảo hiểm xuất khẩu
Equity research report/ˈek.wɪ.ti rɪˈsɜːtʃ rɪˈpɔːt/Phân tích tài chính doanh nghiệp
Estimated profit/ˈes.tɪ.meɪ.tɪd ˈprɒf.ɪt/Lợi nhuận ước tính
Foreign currency/ˈfɒr.ən ˈkʌr.ən.si/Ngoại tệ
Finance risk/ˈfaɪ.nænsrɪsk/Rủi ro tài chính
Financial policy/ˈfaɪ.næns ˈpɒl.ə.si/Chính sách tài chính
Gearing/ˈɡɪə.rɪŋ/Vốn vay
Generate/ˈdʒen.ə.reɪt/Phát sinh
Good risk/ɡʊd rɪsk/Rủi ro thấp
Home market/həʊm ˈmɑː.kɪt/Thị trường nội địa
Interest/ˈɪn.trəst/Lãi
Interest rate/ˈɪn.trəst reɪt/Tỷ lệ lãi suất
Investor/ɪnˈves.tər/Nhà đầu tư
In word/ɪnwɜːd/Bằng chữ
In figure/ɪnˈfɪɡ.ər/Bằng số
Inflation/ɪnˈfleɪ.ʃən/Lạm phát
Lease/li:s/Cho thuê
Letter of hypothecation/ˈlet.ər əv haɪˌpɒθəˈkeɪʃən/Thư rứa cố
Liability/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/Khoản nợ
Leads/liːdz/Trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ kinh phí tệ
Lags/læɡz/Trả tiền sau kiếm lợi vì tỷ giá đưa đổi
Loan application form/ləʊnˌæp.lɪˈkeɪ.ʃənfɔːm/Giấy yêu cầu vay vốn
Loan schedule/ləʊnˈʃedʒ.uːl/Kế hoạch thanh toán giao dịch khoản vay
Mortgage/ˈmɔː.ɡɪdʒ/Tài sản thế cố
Open cheque/ˈəʊ.pən tʃek/Séc mở
Offset/ˌɒfˈset/Sự bù đắp thiệt hại
Personal loan/ˈpɜː.sən.əl ləʊn/Khoản vay cá nhân
Portfolio management/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊˈmæn.ɪdʒ.mənt/Quản lý đầu tư chi tiêu danh mục
Potential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/Nhà chi tiêu tiềm năng
Proof of identify/pruːf əv aɪˈden.tɪ.faɪ/Bằng chứng nhận diện
Repayment/rɪˈpeɪ.mənt/Khoản tiền trả lại
Risk/rɪsk/Rủi ro
Staff movements/stɑːf ˈmuːv.mənt/Sự giao vận nhân sự
Stake/steɪk/Tiền chi tiêu / cổ phần
Sight draft/saɪt drɑːft/Hối phiếu trả ngay
Sort code/sɔːt kəʊd/Mã chi nhánh ngân hàng
Surplus/ˈsɜː.pləs/Thặng dư
Toxic asset/ˈtɒk.sɪk ˈæs.et/Tài sản có tính thanh toán thấp
Treasuries/ˈtreʒəriz/Kho bạc
Voucher/ˈvaʊ.tʃər/Biên lai, bệnh từ

Các cụm động từ áp dụng trong ngân hàng

Check account: khám nghiệm tài khoảnOpen an account: Mở tài khoảnSet up an account: thành lập và hoạt động một tài khoảnMake a deposit: gởi tiềnMake a withdraw: Rút tiềnCheck balance: đánh giá số dưReceive a statement: nhận bảng sao kêTake out a loan: vay mượn nợ ngân hàngDeposit a cheque: nhờ cất hộ tiền từ bỏ sécCash a cheque: Rút tiền từ sécWrite a cheque: Viết sécCancel a cheque: hủy sécApply for a credit card: Đăng ký thẻ tín dụngPay bills: giao dịch hóa đơnTransfer money: gửi khoảnChange money: Đổi tiền Make an appointment: Đặt lịch hẹn

Từ vựng khi áp dụng máy rút tiền ATM

Insert your card: Đưa thẻ vàoEnter your PIN: Nhập mã PINIncorrect PIN: Mã pin sạc saiEnter: NhậpCorrect: ĐúngCancel: HủyWithdraw cash: Rút tiềnOther amount: Số chi phí khácPlease wait: vui vẻ đợiYour cash is being counted: Đang đếm tiền vàng bạnInsufficient funds: không đủ tiềnBalance: Số dưOn screen: bên trên màn hìnhPrinted: Đã inAnother service: thương mại & dịch vụ khácWould you like a receipt: Bạn có muốn lấy giấy biên nhấn khồn?Remove card: Rút thẻQuit: ThoátCheck balance: kiểm soát số dưTransfer money: gửi tiền

→ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán

→ giờ Anh siêng ngành xây dựng

→ tiếng Anh chăm ngành y

Trên đó là những từ vựng cùng một số cấu tạo được áp dụng trong giờ Anh chuyên ngành ngân hàng. Wow English hy vọng rằng những kiến thức trên hoàn toàn có thể giúp các bạn học tập và sử dụng tiếng Anh thành thục hơn. Nếu còn bất cứ khó khăn gì trong quá trình học tiếng Anh, hãy điền vào link sau đây để được support miễn mức giá nhé!

HOẶCĐỂ LẠI THÔNG TINĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ buộc phải điền không thiếu thông tin mặt dưới,tư vấn viên của itlab.com.vnsẽ gọi điện và tứ vấn hoàn toàn miễn phícho bạn!