Từ Vựng Chuyên Ngành Nhân Sự

Bài viết share với bạn học tiếng Anh list từ vựng giờ Anh chăm ngành nhân sự có khá đầy đủ phiên âm và nghĩa của từ.

Bạn đang xem: Từ vựng chuyên ngành nhân sự


*

Tiếng Anh siêng ngành nhân sự hỗ trợ khái niệm quan trọng để các HR trở nên tân tiến sự nghiệp của bạn dạng thân. Bài viết này để giúp đỡ người học tiếng Anh cầm được vốn trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành rất đáng được chú trọng này.

Key Takeaways:

Ngành nhân sự là ngành chú trọng đầu tư vào nhân lực để đạt được phương châm của tổ chức.

Ngành này còn có những trường đoản cú vựng với thuật ngữ riêng.

Người học tập nên xem thêm tài liệu học tập ngoài như mối cung cấp sách, nguồn trang web và những ứng dụng cho vấn đề tra cứu và học tập.

Ngành nhân sự tiếng Anh là gì?

Ngành nhân sự tiếng Anh là Human Resource Management (HRM) - thống trị nguồn nhân lực, siêng phụ trách chuyển động tuyển dụng, thuê, xúc tiến và quản lý nhân viên của một đội chức. Kim chỉ nam lớn tốt nhất của ngành này là giúp công ty/tổ chức đạt được kim chỉ nam thông qua nhỏ người.

Chức năng thiết yếu của bộ phận HR gồm:

Từ vựng

Dịch nghĩa

job design & job analysis

thiết kế quá trình và đối chiếu công việc

recruitment/ hiring and selection

tuyển dụng và tuyển chọn

training & development

đào tạo ra và vạc triển

compensation and benefits

lương thưởng với phúc lợi

performance management

quản lý hiệu suất

managerial relations

quan hệ cấp cho quản lý

labour relations

quan hệ lao động

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự

Các tự vựng ngành nhân sự thông dụng

Từ vựng (Vocabulary)

Từ các loại (Part of Speech)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Ability

n.

/əˈbɪləti/

Khả năng

Absence

n.

/ˈæbsəns/

Vắng mặt

Accountable

adj.

/əˈkaʊntəbl̩/

Có trách nhiệm

Adaptive

n.

/əˈdæptɪv/

Thích nghi

Apply

v.

/əˈplaɪ/

Ứng tuyển

Appraisal

n.

/əˈpreɪzl̩/

Đánh giá

Asset

n.

/ˈæset/

Tài sản

Attrition

n.

/əˈtrɪʃn̩/

Sự hao lực lượng lao động

Authoritarian

adj.

/ɔ:ˌθɒrɪˈteəriən/

Độc đoán

Autonomous

adj.

/ɔːˈtɒnəməs/

Tự chủ, chủ động

Bias

n.

/ˈbaɪəs/

Thành kiến

Board interview / Panel interview

n.

/bɔːdˈɪntəvjuːˈpænl̩ˈɪntəvjuː/

Phỏng vấn hội đồng

Breach

n.

/briːtʃ/

Sự phạm luật kỷ luật

Briefing

n.

/ˈbriːfɪŋ/

bản nắm tắt gọn nhẹ (cho cuộc họp, hội thảo,....)

Candidate

n.

/ˈkændɪdət/

Ứng viên

Cash flow

n.

/kæʃfləʊ/

Dòng tiền

Close

v.

/kləʊz/

Đóng

Cohesion

n.

/kəʊˈhiːʒn̩/

Sự lắp kết

Compulsory

adj.

/kəmˈpʌlsəri/

Bắt buộc

Conduct

n.

/kənˈdʌkt/

Ứng xử

Confidential

adj.

/ˌkɒnfɪˈdenʃl̩/

Bảo mật

Credible

adj.

/ˈkredəbl̩/

Đáng tin cậy

Cut

v.

/kʌt/

Cắt giảm

Diploma

n.

/dɪˈpləʊmə/

Bằng cấp

Discrimination

n.

/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn̩/

Phân biệt

Dismiss

v.

/dɪzˈmɪs/

Chấm xong xuôi hợp tác cùng với ai, vứt bỏ ai

Doable

adj.

/ˈduːəbəl/

Có thể có tác dụng được

Draw up

pv.

/drɔːrʌp/

Soạn thảo (1 vừa lòng đồng hoặc kế hoạch)

Enrolment

n.

/ɪnˈrəʊlmənt/

Ghi danh

Ethical

adj.

/ˈeθɪkl̩/

Đạo đức

Evaluate

v.

/ɪˈvæljʊeɪt/

Đánh giá

Expertise

n.

/ˌekspɜːˈtiːz/

Chuyên môn

Fall behind

pv.

/fɔːlbɪˈhaɪnd/

Tụt hậu

Fill in for someone

pv.

/fɪlɪnfəˈsʌmwʌn/

Điền đến ai đó

Fire

v.

/ˈfaɪə/

Sa thải

Foster

v.

/ˈfɒstə/

Nuôi dưỡng

Framework

n.

/ˈfreɪmwɜːk/

Khuôn khổ, form tham chiếu

Ground-rule

n.

/graʊndruːl/

Quy tắc cơ bản

Group interview

n.

/ɡruːpˈɪntəvjuː/

Phỏng vấn nhóm

Impact

v.

/ɪmˈpækt/

Tác động

Incentive

n.

/ɪnˈsentɪv/

Phần thưởng nhằm mục tiêu khuyến khích

Innovation

n.

/ˌɪnəˈveɪʃn̩/

Sự đổi mới

Interview

n.

Xem thêm: Có Nên Mua Lg G2 Không - Có Nên Mua Lg G2 Docomo Không

/ˈɪntəvjuː/

Phỏng vấn

Jargon

n.

/ˈdʒɑːɡən/

Biệt ngữ

Job description

n.

/dʒɒbdɪˈskrɪpʃn̩/

Bản mô tả công việc

Job specification

n.

/dʒɒbˌspesɪfɪˈkeɪʃn̩/

Bản biểu lộ tiêu chuẩn chi tiết công việc

Job title

n.

/dʒɒbˈtaɪtl̩/

Chức danh công việc

Key job

n.

/kiːdʒɒb/

Công câu hỏi chủ yếu

Knowledge

n.

/ˈnɒlɪdʒ/

Kiến thức

Launch

n.

/lɔːntʃ/

Ra mắt

Milestone

n.

/ˈmaɪlstəʊn/

Cột mốc

Misconduct

n.

/ˌmɪskənˈdʌkt/

Hành vi không nên trái

One-on-one interview

n.

/wʌnˈɒnwʌnˈɪntəvjuː/

Phỏng vấn cá nhân

Outsource

v.

/ˌɑːwtˈsɔːs/

Thuê ngoài

Overtime

n.

/ˈəʊvətaɪm/

Tăng ca

Payroll

n.

/ˈpeɪrəʊl/

Lương bổng

Position

n.

/pəˈzɪʃn̩/

Chức vụ

Probation period

n.

/prəˈbeɪʃn̩ˈpɪərɪəd/

Thời gian demo việc

Promotion

n.

/prəˈməʊʃn̩/

Sự thăng tiến

Recruit

v.

/rɪˈkruːt/

Tuyển dụng

Redundant

adj.

/rɪˈdʌndənt/

Dư thừa

Remuneration

n.

/rɪˌmjuːnəˈreɪʃn̩/

Thù lao

Resign

v.

/rɪˈzaɪn/

Từ chức

Résumé / Curriculum vitae(C.V)

n.

/ˈrezjuːmeɪkəˌrɪkjʊləmˈvi:taɪsiː/

Sơ yếu đuối lý lịch

Salary

n.

/ˈsæləri/

Lương

Seniority

n.

/ˌsiːnɪˈɒrɪti/

Thâm niên

Set the benchmark

c

/setðəˈbentʃmɑːk/

Đặt điểm chuẩn

Shortage

n.

/ˈʃɔːtɪdʒ/

Sự thiếu thốn hụt

Soft skills

n.

/sɒftskɪlz/

Kỹ năng mềm

Staff retention

n.

/ˈstɑ:frɪˈtenʃn̩/

Giữ chân nhân viên

Stakeholder

n.

/ˈsteɪkhəʊldə/

Cổ đông

Supplier

n.

/səˈplaɪə/

Nhà cung cấp

Systematic

adj.

/ˌsɪstəˈmætɪk/

Có hệ thống

Takeover

n.

/ˈteɪkəʊvə/

Đảm nhận

Task / Duty

n.

/ˈtɑ:skˈdjuːti/

Nhiệm vụ, phận sự

Turn down

pv.

/ˈtɜ:n daun/

Từ chối

Vacancy

n.

/ˈveɪkənsi/

Vị trí tuyển chọn dụng

Wage

n.

/weɪdʒ/

Tiền công

Work environment

n.

/ˈwɜ:kɪnˈvaɪərənmənt/

Môi trường có tác dụng việc

*

Từ vựng về những mối quan hệ tình dục giữa các vị trí vào một công ty

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Human resources

/ˈhjuːmən rɪˈzɔːsɪz/

Ngành nhân sự

Personnel

/ˌpɜːsəˈnel/

Nhân sự / phần tử nhân s

Department / Room / Division

/dɪˈpɑːtmənt / ru:m / dɪˈvɪʒn̩/

Bộ phận

Head of department

/hed əv dɪˈpɑːtmənt/

Trưởng phòng

Director

/dɪˈrektə/

Giám đốc / trưởng bộ phận

HR manager

/ˈeɪtʃɑː "mænɪdʒə/

Trưởng phòng nhân sự

Staff / Employee

/ˈstɑ:fˌemploɪˈiː/

Nhân viên văn phòng

Personnel officer

/ˌpɜːsəˈnelˈɒfɪsə/

Nhân viên nhân sự

Intern

/ɪnˈtɜːn/

Nhân viên thực tập

Trainee

/treɪˈniː/

Nhân viên thử việc

Executive

/ɪɡˈzekjʊtɪv/

Chuyên viên

Graduate

/ˈɡrædʒʊeɪt/

Sinh viên new ra trường

Career employee

/kəˈrɪərˌemploɪˈiː/

Nhân viên biên chế

Daily worker

/ˈdeɪliˈwɜːkə/

Công nhân làm theo công nhật

Contractual employee

/kənˈtræktʃʊəlˌemploɪˈiː/

Nhân viên vừa lòng đồng

Self- employed workers

/selfɪmˈploɪdˈwɜːkəz/

Nhân viên từ do

Former employee

/ˈfɔːmərˌemploɪˈiː/

Cựu nhân viên

Colleague / Peers

/ˈkɒliːɡpɪəz/

Đồng nghiệp

Administrator cadre / High rank cadre

/ədˈmɪnɪstreɪtəˈkɑːdəˌhaɪræŋkˈkɑːdə/

Cán bộ quản trị cấp cho cao

Leader

/ˈliːdə/

Lãnh đạo

Subordinate

/səˈbɔːdɪneɪt/

Cấp dưới

Full-time employee

/fʊlˈtaɪmˌemploɪˈiː/

Nhân viên toàn thời gian

Part-time employee

/ˈpɑːttaɪmˌemploɪˈiː/

Nhân viên cung cấp thời gian

*

Những địa điểm thường gặp gỡ trong chống nhân sự

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

HR assistant

/ˈeɪtʃɑːrəˈsɪstənt/

Thư cam kết phòng nhân sự

HR business partner

/ˈeɪtʃɑːˈbɪznəsˈpɑːtnə/

Đối tác nhân sự kế hoạch kinh doanh

HR manager

/ˈeɪtʃɑːˈmænɪdʒə/

Giám đốc nhân sự

Recruiter

/rɪˈkruːtə/

Người tuyển chọn dụng

Recruiting coordinator

/rɪˈkruːtɪŋkəʊˈɔːdɪneɪtə/

Điều phối viên tuyển chọn dụng

Recruiting manager

/rɪˈkruːtɪŋˈmænɪdʒə/

Quản lý tuyển chọn dụng

Compensation specialist/manager

/ˌkɒmpenˈseɪʃn̩ˈspeʃəlɪst /ˈmænɪdʒə/

Chuyên gia/quản lý phúc lợi

Benefits specialist/manager

/ˈbenɪfɪtsˈspeʃəlɪst / ˈmænɪdʒə/

Chuyên gia/quản lý lương thưởng

Talent management specialist/manager

/ˈtæləntˈmænɪdʒməntˈspeʃəlɪstˈmænɪdʒə/

Chuyên gia/quản lý tài năng

Learning & development specialist/manager

/ˈlɜːnɪŋənddɪˈveləpməntˈspeʃəlɪstˈmænɪdʒə/

Chuyên gia/quản lý học tập tập và phát triển

HR technology/process project program manager

/ˈeɪtʃɑːtekˈnɒlədʒiˈ/ prəʊsɪsˈprɒdʒektˈprəʊɡræmˈmænɪdʒə/

Quản lý chương trình dự án công trình công nghệ/quy trình nhân sự

HR analytics specialist/manager

/ˈeɪtʃɑːrˌænəˈlɪtɪksˈspeʃəlɪstˈmænɪdʒə/

Chuyên gia/quản lý đối chiếu nhân sự

Những từ bỏ và các từ tiếng Anh chỉ cơ chế đãi ngộ / lương

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Absent from work

/æbˈsentfrəmˈwɜːk/

Nghỉ có tác dụng (không cần nghỉ hẳn)

Allowances

/əˈlaʊənsɪz/

Trợ cấp

Annual adjustment

/ˈænjuələˈdʒʌstmənt/

Điều chỉnh sản phẩm năm

Annual leave

/ˈænjuəlliːv/

Nghỉ phép thường xuyên niên

Apprenticeship training

/əˈprentɪʃɪpˈtreɪnɪŋ/

Đào tạo ra học nghề

Award / Reward / Gratification / Bonus

/əˈwɔːdrɪˈwɔːdˌɡrætɪfɪˈkeɪʃn̩ˈbəʊnəs/

Thưởng, tiền thưởng

Benchmark job

/ˈbentʃmɑːkdʒɒb/

Công việc chuẩn để tính lương

Benefits

/ˈbenɪfɪts/

Phúc lợi

Collective agreement

/kəˈlektɪvəˈɡriːmənt/

Thỏa mong tập thể

Commission

/kəˈmɪʃn̩/

Hoa hồng

Compensation

/ˌkɒmpenˈseɪʃn̩/

Lương bổng / Đền bù

Compensation equity

/ˌkɒmpenˈseɪʃn̩ˈekwɪti/

Bình đẳng về lương bổng cùng đãi ngộ

Cost of living

/kɒstəvˈlɪvɪŋ/

Chi tầm giá sinh hoạt

Death in service compensation

/ˈdeθɪnˌsɜ:vɪsˌkɒmpenˈseɪʃn̩/

Bồi thường xuyên tử tuất

Early retirement

/ˌɜ:lirɪˈtaɪəmənt/

Về hưu non

Education assistance

/ˌedʒʊˈkeɪʃn̩əˈsɪstəns/

Trợ cấp cho giáo dục

Family benefits

/ˈfæmliˈbenɪfɪts/

Trợ cung cấp gia đình

Going rate / Wage/ Prevailing rate

/ˌgəʊɪŋreɪtˈ/ weɪdʒ / prɪˈveɪlɪŋreɪt/

Mức lương hiện hành

Gross salary

/ɡrəʊsˈsæləri/

Lương gộp (chưa trừ)

Hazard pay

/ˈhæzədpeɪ/

Tiền trợ cấp nguy hiểm

Holiday leave

/ˈhɒlədiliːv/

Nghỉ lễ có hưởng lương

Incentive payment

/ɪnˈsentɪvˈpeɪmənt/

Trả lương kích ưng ý lao động

Income

/ˈɪnkʌm/

Thu nhập

Individual incentive payment

/ˌɪndɪˈvɪdʒʊəlɪnˈsentɪvˈpeɪmənt/

Trả lương theo cá nhân

Job pricing

/dʒɒbˈpraɪsɪŋ/

Ấn định nút trả lương

Labor agreement

/ˈleɪbərəˈɡriːmənt/

Thỏa cầu lao động

Layoff

/ˈleɪˌɒf/

Tạm mang lại nghỉ bài toán (do không có việc làm)

Leave / Leave of absence

/ˈli:v /ˈli:vəvˈæbsəns/

Nghỉ phép

Life insurance

/laif ɪnˈʃʊərəns/

Bảo hiểm nhân thọ

Maternity leave

/məˈtɜːnɪtiliːv/

Nghỉ chính sách thai sản

Medical benefits

/ˈmedɪkl̩ˈbenɪfɪts/

Trợ cung cấp y tế

Moving expenses

/ˈmuːvɪŋɪkˈspensɪz/

Chi tổn phí đi lại

Net salary

/netˈsæləri/

Lương thực nhận

Non-financial compensation

/ˌnɒnfaɪˈnænʃl̩ˌkɒmpenˈseɪʃn̩/

Lương bổng đãi ngộ phi tài chính

Outstanding staff

/ˌaʊtˈstændɪŋstɑːf/

Nhân viên xuất sắc

Paid absences

/peɪdˈæbsənsɪz/

Vắng khía cạnh vẫn được trả tiền

Paid leave

/peɪdliːv/

Nghỉ phép có lương

Pay

/peɪ/

Trả lương

Pay grades

/ˈpeɪɡreɪdz/

Ngạch / hạng lương

Pay ranges

/ˈpeɪˈreɪndʒɪz/

Bậc lương

Pay rate

/ˈpeɪreɪt/

Mức lương

Payroll / Pay sheet

/ˈpeɪrəʊlˈpeɪʃiːt/

Bảng lương

Pay scale

/ˈpeɪskeɪl/

Thang lương

Payday

/ˈpeɪdeɪ/

Ngày phát lương

Pay-slip

/ˈpeɪslɪp/

Phiếu lương

Payment for time not worked

/ˈpeɪmənt fəˈtaɪmnɒtˈwɜːkt/

Trả lương trong thời hạn không làm việc

Pension

/ˈpenʃn̩/

Lương hưu

Physical examination

/ˈfɪzɪkl̩ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn̩/

Khám mức độ khỏe

Piecework payment

/ˈpiːswɜːkˈpeɪmənt/

Trả lương khoán sản phẩm

Premium pay

/ˈpriːmɪəmpeɪ/

Tiền trợ cấp cho độc hại

Promotion

/prəˈməʊʃn̩/

Thăng chức

Retire

/rɪˈtaɪə/

Nghỉ hưu

Salary advances

/ˈsæləriədˈvɑːnsɪz/

Lương lâm thời ứng

Services and benefits

/ˈsɜːvɪsɪzəndˈbenɪfɪts/

Dịch vụ cùng phúc lợi

Sick leaves

/sɪkliːvz/

Nghỉ phép nhỏ xíu đau vẫn được trả lương

Social assistance

/ˈsəʊʃləˈsɪstəns/

Trợ cấp cho xã hội

Social security

/ˈsəʊʃlsɪˈkjʊərɪti/

An sinh làng hội

Starting salary

/ˈstɑ:tɪŋˈsæləri/

Lương khởi điểm

Time payment

/ˈtaɪmˈpeɪmənt/

Trả lương theo thời gian

Travel benefits

/ˈtrævlˈbenɪfɪts/

Trợ cấp đi đường

Unemployment benefits

/ˌʌnɪmˈploɪmənt/

Trợ cấp thất nghiệp

Wage

/weɪdʒ/

Lương công nhật

Worker’s compensation

/ˈwɜːkəzˌkɒmpenˈseɪʃn̩/

Đền bù do ốm đau / tai nạn thương tâm giao thông

*

Thuật ngữ và viết tắt trong tiếng Anh chăm ngành nhân sự

Thuật ngữ

Từ đầy đủ

Nghĩa

AAR

After action Review

Đánh giá bán sau hành động

ATS

Applicant Tracking System

Hệ thống theo dõi ứng viên

CTO

Compensatory Time Off

Thời gian ngủ bù

EAP

Employee Assistance Program

Chương trình cung cấp nhân viên

EBS

Employee Benefits Security

Bảo mật quyền lợi nhân viên

EDP

Employee Development Plan

Kế hoạch cải cách và phát triển nhân viên

EE

Employee

Nhân viên

EOB

Explanation of Benefits

Giải phù hợp lợi ích

FMLA

Family & Medical Leave Act

Đạo nguyên lý Nghỉ phép vì chưng đau nhỏ / nguyên nhân Gia đình

FTE

Full–Time Equivalent

Tương đương toàn thời gian

HMO

Health Maintenance Organization

Tổ chức gia hạn sức khỏe

HRD

Human Resources Development

Phát triển mối cung cấp nhân lực

HRLY

Hourly

Hàng giờ

JD

Job Description

Mô tả công việc

KPI

Key Performance Indicators

Các chỉ số đo lường hiệu quả công việc

KPM

Key Performance Measures

Các thước đo hiệu quả các bước chính

KSA"s

Knowledge, Skills, Abilities

Kiến thức, Kỹ năng, Khả năng

LMS

Learning Management System

Hệ thống thống trị học tập

LOA

Leave of Absence

Nghỉ phép

LWOP

Leave Without Pay

Phép nghỉ Đặc Biệt ko Trả Lương

LWP

Leave With Pay

Phép ngủ Đặc Biệt gồm Trả Lương

MOP

Measure Of Performance

Đo lường hiệu suất

PT

Part Time

Bán thời gian

QWI

Quarterly Workforce Indicators

Chỉ số lực lượng lao động hàng quý

TSP

Thrift Savings Plan

Kế hoạch tiết kiệm

*

Những nguồn học tập từ vựng giờ Anh ngành nhân sự

Các đầu sách học tập tiếng Anh chăm ngành nhân sự

Ngoài sách giáo trình học tiếng Anh chuyên ngành tại các tổ chức đào tạo và giảng dạy ngành nhân sự, tín đồ học rất có thể tham khảo một vài đầu sách giúp cải thiện từ vựng đồng thời kỹ năng và kiến thức tiếng Anh siêng ngành nhân sự sau:

English for Human Resources

Market Leader ESP Book - Human Resources

Manage Human Resources in English

Cambridge English for Human Resources

Các áp dụng học tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

Một số ứng dụng học giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự cung ứng học viên trong quá trình học gồm:

Human Resources Quiz - MBA

Human Resource Managements

Human Resources (HR) Quiz

Các trang web học giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự

Một số trang web giúp bạn học trau dồi kỹ năng chuyên ngành nhân sự cùng tiếng Anh:

https://www.businessenglishpod.com/category/human-resources/

HumanResourcesEDU.org

HR.com

https://hr.blr.com/

HR News - SHRM - https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/default.aspx

HRMorning - HR News và Insights - https://www.hrmorning.com/

HR News - People Matters - https://www.peoplematters.in/news/index

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh áp dụng từ vựng chuyên ngành nhân sự

Một số mẫu thắc mắc phỏng vấn

Please tell me something about yourself.

(Xin phấn kích cho tôi biết một đôi điều về bạn dạng thân bạn.)

Why vị you want this job? / Why bởi you want to lớn work here?

(Tại sao bạn muốn công bài toán này? / tại sao bạn muốn làm việc ở đây?)

Do you prefer working independently or on a team?

(Bạn thích làm việc chủ quyền hay theo nhóm?)

How vày you khuyến mãi with stressful situations?

(Bạn đối phó với các trường hợp căng thẳng như vậy nào?)

What type of work environment vị you prefer?

(Bạn thích nhiều loại môi trường làm việc nào?)

How did you hear about this position?

(Làm núm nào bạn biết đến vị trí này?)

What are your strengths? What are your weaknesses?

(Thế mạnh của công ty là gì? Điểm yếu của người sử dụng là gì?)

Are you willing lớn travel?

(Bạn gồm sẵn lòng dịch rời vì công việc?)

Một số mẫu mã câu khác

I am currently working as a Digital marketing Manager in táo bị cắn dở Company. I have about 4 years of experience in this field.

He turned down our 5% pay rise proposal.

We should focus on increasing staff retention.

Her promotion was based on exceptional results.

Four new products will be launched this year.

We mix milestones for our company at the beginning of each month.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền trường đoản cú vào nơi trồng:

may be required - will be discussed - can be found - are entitled to - notified in writing - are expected

Full details of the sick pay scheme _____ in the staff handbook.

You _____ khổng lồ work in another company office from time lớn time.

Employees _____ lớn work overtime as and when needed.

Changes to lớn your contact _____ & you will be _____

You _____ four weeks’ holiday per annum after completion of six months probation.

Bài 2: Dịch nghĩa những từ sau:

Allowances:_____

Commission:_____

Holiday leave:_____

Life insurance:_____

Medical benefits:_____

Layoff:_____

Pay ranges:_____

Sick leaves:_____

Salary advances:_____

Time payment:_____

Đáp án:

Bài 1

can be found

may be required

are expected

will be discussed, notified in writing

are entitled to

Bài 2:

Allowances: Trợ cấp

Commission: Hoa hồng

Holiday leave: nghỉ lễ có hưởng trọn lương

Life insurance: bảo đảm nhân thọ

Medical benefits: Trợ cung cấp y tế

Layoff: Tạm cho nghỉ việc vì không tồn tại việc làm

Pay ranges: Bậc lương

Sick leaves: nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương

Salary advances: Lương nhất thời ứng

Time payment: Trả lương theo thời gian

Tổng kết

Như vậy, bài viết vừa share với fan học tổng hợp những từ vựng tiếng Anh siêng ngành nhân sự. Cùng với list từ vựng là tổng hợp những nguồn tài liệu quý giá, giúp tín đồ học rất có thể chủ rượu cồn tự đào sâu vào kỹ năng và kiến thức ngành nhân sự bởi tiếng Anh.

Với nguồn tài liệu cô đọng này, tác giả bài viết hy vọng để giúp người học núm chắc kỹ năng và có thể áp dụng trơn tru tự vựng tiếng anh chăm ngành này.