Hợp đồng tiếng anh là gì

Trong một quả đât toàn ước hóa, vai trò của giờ đồng hồ Anh ngày càng trở nên quan trọng trong hầu như lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực yêu đương mại. Vừa lòng đồng dịch vụ thương mại tiếng Anh là một văn kiện pháp lý quan trọng trong thanh toán quốc tế. Để hiểu không hề thiếu nội dung một hợp đồng mến mại, trước hết người học cần có kiến thức về kết cấu một hòa hợp đồng thương mại và cách miêu tả của nó.

itlab.com.vn xin ra mắt đến chúng ta trong bài học bây giờ 40 mẫu câu đặc trưng trong hợp đồng trong tiếng anh thương mại

*


Một đúng theo đồng thương mại dịch vụ tiếng Anh thường xuyên có các phần sau:

– tên gọi hợp đồng (heading)

Ví dụ:

“Purchase Contract/Agreement” (Hợp đồng thiết lập hàng), “Sale Contract/Agreement” (Hợp đồng cung cấp hàng).

Bạn đang xem: Hợp đồng tiếng anh là gì

– Phần khởi đầu (commencement), ngày tháng lập vừa lòng đồng (date) và các bên thâm nhập hợp đồng (parties).

– Phần mở đầu của thích hợp đồng (recitals/preamble)

– Các luật pháp thực thi (operative provisions)

– Các điều khoản định nghĩa (definitions)

– Điều khoản đền bù (consideration)

– Luật áp dụng (applicable law)

– Các luật pháp thực thi không giống (other operative clauses)

– Điều khoản hoàn thành hợp đồng (testimonium clause)


MẪU CÂU trong SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG BẰNG TIẾNG ANH

This Sale và Purchase Agreement is made this 14th day of March năm nhâm thìn by và between X and Y …

—> phù hợp đồng sở hữu và bán hàng này được lập vào ngày 14 tháng 3 năm 2016 giữa doanh nghiệp X và công ty Y…

Having its registered address in … , its legal address is …

—> có showroom đăng ký kết tại … , add pháp định là …

Whereas the Licensor has the right & desires to transfer the aboved-signed know-how to the Licensee;

—> Xét rằng bên cấp phép tất cả quyền và mong ước chuyển nhượng bí quyết kỹ thuật đã đăng ký ở bên trên cho bên được cấp phép

“Technical Information” means confidential engineering data, drawings, specifications, & procedures, brochures, catalogs, and all other technical information necessary lớn the manufacture, operation, sale, & service of the product, which are owned or hereafter acquired by các buổi tiệc nhỏ B has or may have the right to lớn control và furnish to lớn the tiệc nhỏ A during the term of this Contract.

—> “Thông tin kỹ thuật” có nghĩa là các dữ liệu kín đáo kỹ thuật, bạn dạng vẽ, quy biện pháp kỹ thuật, và quy trình sản xuất, các tập sách mỏng, sách in mẫu mã hàng với tất những tin tức kỹ thuật khác quan trọng cho câu hỏi sản xuất, quản lý và vận hành tiêu thụ và bảo trì sản phẩm mà mặt B đang tải hoặc sẽ có được được và/hoặc bên B hoặc hoàn toàn có thể có quyền kiểm soát điều hành và cung cấp cho mặt A vào suốt thời gian hợp đồng này.

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the law of Vietnam.

—> đúng theo đồng này sẽ bị chi phối bởi, và lý giải theo, lao lý của nước Việt Nam.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Contract to be executed in duplicate by their duly authorized officers or at the date written above.

—> CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY: những viên chức hoặc người đại diện thay mặt có vừa đủ thẩm quyền củacác mặt ký thích hợp đồng này thành hai bạn dạng vào ngày được ghi trên.

Both parties agree to lớn implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract.

—> 2 bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các pháp luật trong phù hợp đồng.

If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the các buổi tiệc nhỏ is subjected to a penalty equivalent lớn the value of contract and it must compensate the loss due to cancellation of tương tác to the other party.

—> Nếu bên nào trường đoản cú ý hủy vứt hợp đồng mà không có sự chấp nhận của bên đó thì đề xuất chịu bồi thường tương tự giá trị hòa hợp đồng cùng đền bù phần đa thiệt hại gây ra do câu hỏi hủy vừa lòng đồng tạo ra cho bên bị thiệt hại.

During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has to agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court & the fee is paid by offending party.

—> Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm phát sinh bổ sung cập nhật hoặc sửa đổi bạn dạng hợp đồng này đều đề xuất được sự đồng ý bằng văn phiên bản của nhị bên. Trường hòa hợp phát sinh sự không tương đồng mà 2 bên không xử lý được bằng hội đàm thì sẽ chỉ dẫn Tòa án tài chính Tp. Tp hà nội phân xử, quyết định của tòa án là quyết định sau cuối buộc 2 bên phải tiến hành và án giá tiền sẽ vị bên tất cả lỗi chịu.

This contract is made into 04 copies; each tiệc ngọt keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.

—> phù hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 phiên bản có giá trị pháp lý giống hệt và tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày cam kết hợp đồng.

We are sure the contact can be carried out smoothly.

—> bọn chúng tôi cam đoan hợp đồng rất có thể thực hiện một giải pháp thuận lơi nhất.

Both sides have the obligation to lớn execute the contract.

—> phía hai bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Any deviation from the contract will be unfavourable.

—> bất kể sai sót làm sao trong đúng theo đồng sẽ không có lợi.

The buyers have the option of canceling the contract.

—> mặt mua có quyền hủy đúng theo đồng.


Generally speaking, a contract cannot be changed once it has been signed by both sides.

—> Nói chung, khi đôi bên đã ký kết hợp đồng thì họ không thể thay đổi nội dung vào đó.

No side should amend the contract unilaterally without the other side.

—> Một mặt không thể 1-1 phương sửa đổi hợp đồng mà không có sự gật đầu của bên kia.

So far we have reached agreement on all clause we have discussed.

—> Đến nay, cửa hàng chúng tôi đã có sự thỏa thuận về hầu hết điều khoản công ty chúng tôi bàn luận.

I suggest we kiểm tra all the clauses one by one lớn see if there is still anything unclear.

—> Tôi kiến nghị kiểm tra các pháp luật trong hợp đồng để thấy điều gì chưa rõ.

Here are two originals of the contract.

—> Có hai phiên bản hợp đồng nơi bắt đầu ở đây.

They are entitled khổng lồ cancel the contract.

Xem thêm: Nội Dung Thi Thử Bằng Lái Xe B2 Theo Quy Định Của Bộ Gtvt, Thi Thử Bằng Lái Xe B2

—> Họ gồm quyền hoãn phù hợp đồng.

If you have any comment about the clauses, don’t hesitate to make.

—> Hãy nhấn xét về các lao lý trong vừa lòng đồng, đừng ngại.

We’re prepared lớn reconsider amending the contract.

—> Chúng tôi chuẩn bị xem xét sửa thay đổi hợp đồng.

That’s the international practice, we can’t break it.

—> Đó là tiền lệ quốc tế, công ty chúng tôi không cụ vị phạm.

Would you please read the draft contract and make your comments about the terms?

—> Xin anh/chị vui lòng đọc bạn dạng dự thảo và nhận xét các lao lý trong vừa lòng đồng?

We have agreed on all term in the contracts, shall we sign it now?

—> Chúng tôi đồng ý với các luật pháp trong đúng theo đồng, cửa hàng chúng tôi sẽ ký bây chừ được chứ?

Please tell us about your collecting terms.

—> Xin ông vui mừng cho shop chúng tôi biết các điều khoản chung.

We’d need a 5-years contract.

—> Chúng tôi cam kết hợp đồng 5 năm.

I am very pleased that my firm has been awarded this contract.

—> Tôi khôn cùng vui vì công ty tôi đã có hợp đồng này.

We’ll be in strict accordance with the contract stipulations khổng lồ the letter.

—> Chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện nay theo các quy định hợp đồng.

We intend to lớn establish business relation with you.

—> Chúng tôi dự định tùy chỉnh thiết lập mối quan hệ nam nữ làm ăn kèm ông.

We’ll engage lớn provide the needed capital.

—> Tôi khẳng định sẽ cấp vốn theo yêu cầu.

What’s the time of delivering about our order?

—> Thời gian giao hàng trong phù hợp đồng ra sao?

We want khổng lồ cancel the contract because of your delay in delivering.

—> Chúng tôi hy vọng hủy hòa hợp đồng vị ông đã vi phạm đk giao hàng.

Since the contract is about khổng lồ expires, shall we discuss a new one.

—> Vì đúng theo đồng sắp hết hiệu lực, bọn họ có nên đàm luận ký hợp đồng mới?

Finally, we agreed on the contract terms.

—> Tóm lại, shop chúng tôi đã thống nhất các điều khoản trong thích hợp đồng.

Through negotiation, the Parties hereby agree to lớn trade the following products and conclude the terms và conditions as below.

—> Sau khi đàm phán bàn bạc, phía 2 bên thống độc nhất vô nhị ký kết hợp đồng cùng với các luật pháp như sau.

Party B agrees to sell and các buổi party A agrees khổng lồ buy the following commodity with quantity, chất lượng and unit price as below.

—> Bên B xác nhận đồng ý nhận bán ra cho bên A thành phầm hàng hóa với số lượng, chất lượng và 1-1 giá như sau.

The payment will be paid to tiệc ngọt B by cash or transfer in Vietnam dong by tiệc nhỏ A.

—> Thanh toán bởi tiền khía cạnh hoặc chuyển khoản.

We hope you will deliver within 2 months after the contract singning.

—> Chúng tôi hi vọng sau khi kí phối hợp đồng những ông sẽ ship hàng trong 2 tháng.

If the goods has been delayed, you must grant the compensate.

—> Nếu sản phẩm & hàng hóa giao chậm, ông buộc phải bồi thười theo thích hợp đồng.