Cốp xe tiếng anh là gì

Xe tương đối (ô tô) đang là trong những phương luôn tiện đi lại chính của bạn dân vn hiện nay. Theo đà phát triển của xóm hội, sẽ sở hữu càng các người hơn thế nữa chọn sử dụng phương tiện bốn bánh này để dịch chuyển giữa đều nơi phải đi và đến. Hôm nay, hãy cùng Language links Academic mày mò kho từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô bao gồm một số loại ô tô và kết cấu của một dòng ô tô thường thì nhé.

Bạn đang xem: Cốp xe tiếng anh là gì


*

Ô tô phương tiện đi lại đi lại chính của không ít người


1. Những loại ô tô thường gặp

Hãy cùng cho với một trong những loại ô tô nổi tiếng trong số những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô trước nhé.


*

Kiểu thân xe pháo hatchback (thứ ba) so với vẻ bên ngoài sedan (thứ nhất) và station wagon (giữa), mang dụ cả cha kiểu có cùng chiều dài.


Sedan /sɪˈdan/: xe pháo SedanHatchback /ˈhatʃbak/: xe cộ HatchbackStation wagon /ˈsteɪʃ(ə)n ˈwaɡ(ə)n/: xe WagonSports car /spɔːts kɑː/: xe thể thaoConvertible /kənˈvəːtɪb(ə)l/: xe pháo mui trầnMinivan /ˈmɪnɪvan/: xe cộ vanJeep /dʒiːp/: xe pháo jeepLimousine /ˌlɪməˈziːn/: xe cộ limoPickup truck /pɪk ʌp trʌk/: xe cung cấp tảiTruck /trʌk/: xe pháo tải

2. Cấu trúc căn phiên bản của ô tô

Cùng học để sử dụng đúng mực các danh từ bỏ chỉ các phần tử của một loại xe nào.

Xem thêm: Khử Mùi Bia Rượu: 5 Cách Khử Mùi Rượu Trong Miệng Hiệu Quả, Cách Khử Mùi Rượu Trong Miệng


*

Một vài thành phần của xe pháo ô tô


Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: chiếc chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy tởm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: hải dương số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: chiếc kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: luật pháp tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tiến công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: rượu cồn cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: sản phẩm công nghệ phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước đái nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm đậy nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên nhiên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo quãng mặt đường xe sẽ điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: vật dụng phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: thứ phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: vật dụng sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tung băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn đựng đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số từ bỏ độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: yêu cầu sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: buộc phải sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cố kỉnh mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: mẫu tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: điểm tựa đầuSeat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ 1 phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa ngõ sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: cần gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: cỗ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ thao tác làm việc của động cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ thao tác làm việc của đụng cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên cạnh hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: khối hệ thống pô xe cộ hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te hễ cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước đái nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: đề xuất nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: size xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất thiết lập lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp động cơChassis /ˈʃasi/: nhan sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Để đọc thêm về biện pháp học từ bỏ vựng, hãy tham khảo nội dung bài viết này nhé.

Như vậy, với bài viết trên đây, Language links Academic sẽ cung cấp cho chính mình một lượng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành xe hơi căn phiên bản để vận dụng trong cuộc sống thông thường. Để hiểu thêm về các bài viết chia sẻ giờ Anh khác, hãy truy vấn vào thư viện của Language links Academic nhằm được update một biện pháp đầy đủ, gấp rút nhất.

Đừng ngần ngại đến với khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp hóa của Language links Academic và để được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giúp bạn cải thiện khả năng giờ Anh ở nhiều nghành trong đời sống, công việc, tăng cơ hội và tài năng tăng tiến trong công việc.