Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa

Với dạng bài bác dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức cấu tạo được liệt kê sau đây của 4Life English Center (itlab.com.vn) là hoàn toàn tự tin để cố chắc lấy điểm cao trong những bài thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa

*
Cấu trúc viết lại câu hay gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu trong tiếng Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có những từ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, công ty chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng những từ, nhiều từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, công ty chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that với such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants lớn see it. (Đó là một bộ phim truyện nhàm chán đến mức không ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. Cho mức) dùng thay thế với kết cấu too to lớn (quá … đến cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Đôi giày này quá nhỏ để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to lớn (không thể) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough to lớn wear that dress.

(Yuri quá lớn để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: to lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những cấu tạo viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi chẳng thể đi ra bên ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu gồm thì hiện tại tại xong phủ định sang trọng thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi sẽ không gặp mặt anh ấy kể từ lúc tôi còn là 1 sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không gặp mặt Lucy kể từ khi shop chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện nay tại chấm dứt sang thì thừa khứ đơn (dùng công ty ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh and Hoai have been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu nghỉ ngơi thì thừa khứ đối kháng sang thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã nghịch guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến khi Hoa làm dứt mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác trên trái đất rất có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa bao giờ xem bộ phim truyền hình này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển kết cấu started/began sang thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / vẫn học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ không ra bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô gái đề nghị ra ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sinh sống một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed. = It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to lớn V

It’s one’s duty to vị something⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer với would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi mong muốn bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng kết cấu prefer với would rather

S + prefer + doing st lớn doing st⇔ S + would rather + bởi st than bởi st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: Trứng Cút Nướng Phô Mai Tphcm Mới Nhất Năm 2022, Trứng Cút Nướng Phô Mai Ở Quận 3, Tp

(Tôi thích ở nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp công ty từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi đã tắt TV để công ty chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để chúng ta phải bực bội về điều này. = Không có lợi gì lúc bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vày you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn có biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vì sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã cai quản để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vày I think she loves me

(Không cơ hội nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu tôi)

3. Cách viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu vào một thời gian ngắn các bạn cần sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi đọc lại để thuộc lòng các cấu trúc câu. Nên làm theo 4 bước sau đây để đạt được tác dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu mang lại trước và nỗ lực hiểu đầy đủ ý của câu đó. Chăm chú đến phần lớn từ khóa, S với V. Phân tích cấu trúc được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: chú ý những từ mang lại trước. Đưa ra phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, cấu trúc khác mà vẫn duy trì được ý vẹn tuyền của câu cho trước.Bước 3: Viết câu mới. để ý đến: nhà ngữ và hễ từ mới, thì của câu mới, chú ý sự đổi khác của những cụm từ tương xứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm tra lỗi

4. Một trong những mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong số những bài tập giờ Anh thường thấy. Chúng ta có một số mẹo lúc làm bài tập viết lại câu được nhiều người học tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ Anh một mực nào đó tương đương về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển tự thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp lịch sự thể thức gián tiếp.Về thì: phải viết cùng thì với câu đã đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại đề xuất tuân theo đúng ngữ pháp của kết cấu tiếng Anh được sử dụng. Một số kết cấu cần xem xét là: câu bị động, è thuật, mong mỏi ứih với so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong xuôi phải không thay đổi nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới việc sử dụng các liên trường đoản cú như before, after tuyệt for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu tất cả đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam giới Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought lớn be abroad.It takes four hours to lớn drive from nam Dinh to Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đó là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (itlab.com.vn) hy vọng để giúp đỡ bạn tất cả thêm được rất nhiều kiến thức hay và té ích. Chúc chúng ta đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới!