Cách sử dụng other và another

Hôm ni cô trò mình vẫn cùng phân tích sự biệt lập và biện pháp sử dụng của những từ one/another/other/the other/ others/ the others – phần đông từ tiếp tục gây trở ngại cho chúng ta khi học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. Khi học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong giờ Anh để giúp cho các em không bị "mắc bẫy" vào đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing cấp độ 0-100 không tính phí (Inter) do Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng other và another

I. Cách dùng one, another, the other

Danh tự theo sau những từ này cần ở dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một người hay là một vật.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được thực hiện như tính từ, theo sau là danh trường đoản cú số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại cuối cùng,được sử dụng như tính từ, theo sau là danh trường đoản cú số ít. · The other woman is learning on a keyboard.

> kỹ năng về những thì trong tiếng anh

Ngoài ra để học không thiếu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh giỏi các em nên tham khảo bài xích viết:

*

II. Bí quyết dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều· Other students are from England2) Others mọi thứ khác nữa,được thực hiện như đại từ giữ tính năng chủ ngữ vào câu,theo sau là đụng từ· Others are from China3) The others mọi (cái) khác còn lại cuối cùng,được áp dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập các bài tập sáng tỏ về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to vày it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to rest in their miễn phí time. ___ lượt thích to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to lớn find ___ like him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom và Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my đen shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next khổng lồ her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom & Jane have 4 children. They put the children to lớn bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my black shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER và OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones và I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them vì chưng that to me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book back to the library. otherothers
 12) Some ____ people have taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones và I"ll take ____.

Xem thêm:

 the others  
2They gazed into each _____ eyes. other"s  
3I"d lượt thích _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them bởi vì that khổng lồ me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back to the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day. other  

 EX4: lựa chọn một từ tương thích trong ngoặc trong số câu bên dưới đây.A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red và ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green and the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing level 0-100 miễn phí (Inter), cô Hoa sẽ trình làng chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh của TOEIC Speaking. Các em xem chi tiết trong bài viết dưới đây nhé: