Các giới từ đi với come

các bạn học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh như vậy nào? Có liên tục không? Đến với itlab.com.vn và để được luyện những bài học ngữ pháp, góp bạn nâng cao trình độ hiệu quả. Bài học hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn đó là 35 nhiều động từ tiếng Anh với “Come”.

Bạn đang xem: Các giới từ đi với come

=> Các cấu trúc tiếng Anh cơ phiên bản đi với “to do” phải biết

=> 22 các động từ giờ Anh với look

=> phương pháp sư dụng “câu wish”

*

35 cụm động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, thay đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: vô tình gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: đụng phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi cùng, xúc tiến, phắn đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: tách bóc khỏi, rời ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, có tác dụng tươi lại, cho thăm, đạt tới, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới, mang đến được, núm được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, rời ra

- Come back – /kʌm.bæk/: trở lại, được ghi nhớ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: mang lại trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng giữa, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: đến bởi cách, đi qua, tất cả được, thiết lập tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. Daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. Daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. Wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy khổng lồ – / kʌm ˈiː.zi tu/: không khó khăn đối với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: mang đến từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến không còn tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, dâng lên, bắt đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: gồm phần, dấn được

- Come into – /kʌm.ˈɪn.tuː/: ra đời, quá hưởng

- Come into account – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được xem đến

- Come into effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: có hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into force – /kʌm.ˈɪn.tu. Fɔːrs/: gồm hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: quá (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nhanh, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: rơi vào loại, phía trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. Wɪð/: search ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> khi chúng ta tình cờ thấy tự mới, chúng ta phải tra bọn chúng trong tự điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng để phần đa thứ xấu can nhiễu tới chúng ta.

- My trùm cuối will come back at 6 pm.

=> Sếp của mình sẽ trở về vào lúc 6 giờ đồng hồ chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã mang lại lúc các nhà môi giới cần thú dìm về điều này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm: ' Một Chiến Dịch Ở Bắc Kỳ

=> giá bán dầu đã bớt xuống.

- I come from Vietnam.

=> Tôi đến từ Việt Nam.

- He came in and sat down on the red chair.

=> Anh ấy bước vào và ngồi trên cái ghế đỏ.

- She came into a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy quá kế một lượng tiền rất nhỏ khi phụ vương cô ấy qua đời.

- Fame và glory just not come easy.

=> nổi tiếng và hào quang chưa tới dễ dàng.

- When bởi the new driving laws come into effect?

=> khi nào luật mới về lái xe đi vào hiệu lực?

Phía bên trên là 35 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh cùng với “Come”, hi vọng sẽ hữu ích cho những bạn. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu cách học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bên trên website của itlab.com.vn. Chúc các bạn học giờ đồng hồ Anh hiệu quả!