Bài tập wish và if only

Ước gì mình tốt tiếng Anh hơn. Ví như mình tốt tiếng Anh thì cuộc sống của mình đã thanh thanh hơn rất nhiều “. Đây ắt hẳn là một trong số câu hỏi nói lên nỗi lòng của khách hàng đúng không nào? “ If only ” gồm nghĩa tương đương với “Wish” (Ước muốn). Vậy thì cấu tạo và cách sử dụng của Wish và if only trong giờ đồng hồ Anh như thế nào? bao giờ thì ta bao gồm thể sử dụng được trường đoản cú này để nói lên ước mong của bản thân cũng giống như kể lại một niềm mong ước của người nào đó khác? Hôm nay, hãy cùng itlab.com.vn khám phá cấu trúc câu với wish với if only nhé!


Nội dung chính


I. Mệnh đề wish trong tiếng Anh

1. Cấu tạo Wishởhiện tại

Đặc trưng của câu mong ước là cứ bắt đầu bằng mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là một mệnh đề bày tỏ điều ước. Hai mệnh đề này chẳng thể đảo vị trí mang đến nhau.

Bạn đang xem: Bài tập wish và if only

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:Tom wishes that he had a big house (he does not have a big house, & he wants to).Tom ước anh ấy có một căn nhà to.wish that we didn’t need to work today (we do need lớn work today).Tôi mong rằng tôi không hề làm vấn đề hôm nay.If only that you lived close by (you don’t live close by).Giá như tôi sống ở gần đây.Lưu ý:

1. Trong những trường phù hợp trang trọng, ta sử dụng were thay cho was dưới câu ước. Tuy nhiên cách sử dụng was cũng được chấp nhận.

wish were a boy. Tôi ước tôi là một trong những thằng nhỏ trai.She wishes she were a rich person. Cô ấy mong cô ấy là bạn giàu có.

2. Bọn họ có thể dùng could dưới câu wish để thể hiện tài năng làm một việc gì đấy hoặc kỹ năng xảy ra điều gì đó.

wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).

Xem thêm: Biên Độ Giao Dịch Cổ Phiếu Trên Các Sàn Chứng Khoán Upcom Là Gì?

Tôi cầu tôi nói theo một cách khác tiếng Tây Ban Nha.wish that we could go khổng lồ the tiệc nhỏ tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).Tôi ước họ có thể tham gia buổi tiệc tối nay.

2. Kết cấu Wish tại vượt khứ

Cách dùng:

Cấu trúc wish hoàn toàn có thể được dùng để thể hiện muốn ước, thường là nhớ tiếc về một việc không tồn tại thật tại quá khứ hoặc trả định điều gì đó trái ngược với thừa khứ. Cách thực hiện này tương đương với cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3


*
*
*
*
*
If only I was as Pretty as a Flower
If only Iwerea millionare, then everyonewouldn’tlook down at me.(Nếu tôi là triệu phú, thì các người sẽ không khinh thường tôi được)If only my motherwerehere, shewouldknow what khổng lồ do.(Nếu người mẹ tôi có tại đây, bà ấy vẫn biết phải làm nuốm nào)

3. If only tại thừa khứ:

Cách dùng: Diễn tả một điều ước, một đưa thiết không tồn tại thực tại quá khứ

Cấu trúc:

IF ONLY + S + had + V3/-ed + …

Ví dụ:

If only hehadn’task his girlfriend for money.(Giá nhưng anh ta không hỏi vay nữ giới mình tiền)If only I had come there earlier. (Giá nhưng tôi tới kia sớm rộng chút)

III. Bài xích tập về Wish cùng If only trong giờ đồng hồ Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ vào ngoặc

I wish he (be) here now.She wishes you (feel) better.I wish that you (be) here yesterday.I wish he (finish) he work tonight.We wish you (come) tomorrow.She wishes she (open) the door last night.I wish you (leave) earlier yesterday.We wish they (come) with them last weekend.Alex wish he (come) with us the next day.They wish we (give) them some clothes yesterday.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

Jim wish he (have/ had/ has) a lot of interesting book.John wish he (would meet/ meet/ met) her tomorrow.I wish Linh (was/ were/ am) your sister.I wish they ( won/ would win/ had won) the match last SundayI wish they ( played/ play/ playing) soccer well.

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa ko đổi

He doesn’t lượt thích playing soccer.

-> I wish __________________________________

I don’t have a personal computer.

-> I wish __________________________________

Today isn’t a holiday.

-> I wish __________________________________

I can’t sing this song.

-> I wish __________________________________

He was punished by his father.

-> I wish __________________________________

Bài 4: Choose the best answer:

1. If only my boyfriend_____ in time khổng lồ pick me up.A. Comes B. Come C. Came D. Has come

2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had to move lớn Paris.A. Had B. Would have C. Had had D. Has

3. If only my parents_____ lớn me.A. Listens B. Listen C. Have listened D. Listened

4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. Will finish B. Finished C. Have finished D. Had finished

5. If only my dad _____smoke.A. Do B. Did C. Doesn’t D. Didn’t

6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. Kept B. Would keep C. Had kept D. Keep

7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. Were B. Could be C. Had been D. Were

8. If only tomorrow _____ fine.A. Will be B. Were C. Would be D. Had been

9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. Will visit B. Would visit C. Had visited D. Visit

10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. Will visit B. Could visit C. Had visited D. Visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

1. I don’t know the answer lớn your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money khổng lồ buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the thành phố center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

IV. Đáp án Mệnh đề Wish với If only trong tiếng Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

werefelthad beenwould finishwould comehadhad lefthad comewould comehad given

Bài tập 2: Chọn giải đáp đúng

hadwould meetwerehad wonplayed

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa ko đổi

I wish he liked playing soccer.I wish I had a personal computer.I wish today were a holiday.I wish I could sing this song.I wish he hadn’t been punished by his father.

Bài 4: Choose the best answer:

C. CameC. Had hadD. ListenedD. Had finishedD. Didn’tA. KeptA. WereC. Would beC. Had visitedD. Visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

If only I knew the answer to lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money khổng lồ buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the đô thị center.If only you could understand how I feel about you.

Trên phía trên là toàn bộ nội dung nhưng itlab.com.vn ước ao chi sẻ với các bạn. Hy vọng thông qua bài viết về Mệnh đề wish với if only này, các các bạn sẽ sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Anh hơn. Chúc các bạn học tốt!